OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI SO ZÁKONOM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ZÁKON Č. 18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV) A S NARIADENÍM EP A RADY EU Č. 2016/679 (O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV), KTORÉ NADOBUDNÚ ÚČINNOSŤ 25.MÁJA 2018, VÁS CHCEME INFORMOVAŤ O PODROBNOSTIACH SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NÁM AKO DOTKNUTÉ OSOBY POSKYTNETE.